Rusza rekrutacja do projektu Erasmus+

Drodzy Uczniowie klas II i III!

Już w przyszłym tygodniu rusza rekrutacja do projektu Erasmus+ „Dualne kształcenie w europejskim wymiarze”.

Kogo szukamy? 32 uczestników projektu – uczniów klas II i III (2 grupy 16 osobowe, które wyjdą na dwutygodniowe praktyki do Lizbony w terminie: 1. 16 -29 lutego 2020, 2. 19 kwietnia – 3 maja 2020). W tym 12 uczniów/uczennic kształcących się na kierunku technik fryzjerstwa i 4 uczniów/uczennic na kierunku fryzjer w szkole branżowej. Pozostałą grupę stanowić będą 8 uczniów kształcących się na kierunku technik pojazdów samochodowych i 2 w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych oraz 2 uczniów/uczennic w zawodzie sprzedawca, 2 uczniów/uczennic w zawodzie kucharz i 2 uczniów w zawodzie cukiernik. Uwaga. Każdy uczestnik kwalifikowany jest tylko do 1 wyjazdu.

Dla każdego typu szkoły powstaną listy rezerwowe składające się z 5 miejsc. Rekrutację przeprowadzi komisja rekrutacyjna, w skład której wejdą dyrektor szkoły, kierownik kształcenia praktycznego, nauczyciel przedmiotów zawodowych oraz nauczyciel języka angielskiego/ koordynator projektu.

Co muszę zrobić, aby wziąć udział w rekrutacji? Pobrać wniosek w sekretariacie szkoły (dostępny od 11 września), wypełnić dokument i złożyć go ponownie w sekretariacie szkoły najpóźniej 17 września.

Jakie są warunki niezbędne do uczestnictwa w projekcie, jeśli zostanę zakwalifikowany/na? Są to m. in.: nauka w zawodzie wskazanym w rekrutacji, zgoda rodziców (w przypadku uczniów niepełnoletnich), aktualny dokument tożsamości pozwalający na podróż  na terenie Unii Europejskiej (dowód osobisty lub paszport musi być ważny co najmniej do końca 2020 r.), uczestnictwo w zajęciach przygotowawczych przed wyjazdem na praktykę, podpisanie umowy z organizatorem projektu, aktywny udział w praktykach podczas wyjazdu i stosowanie się do ustalonych zasad, wzięcie udziału w różnych formach oceny projektu, aktywny udział w działaniach promujących efekty projektu w maju i czerwcu 2020.

Co będzie brane pod uwagę w trakcie rekrutacji?

Ocena wniosków uczniów o udział w projekcie zostanie dokonana na podstawie analizy wyznaczonych kryteriów. Stanowią je:

 • oceny z przedmiotów zawodowych praktycznych i teoretycznych uzyskanych na koniec roku szkolnego 2018/2019 (średnia ocen wskazanych przez wnioskodawcę z 3  przedmiotów zawodowych na zakończenie roku szkolnego 2018/2019);
 • ocena z języka angielskiego uzyskana na koniec roku szkolnego 2018/2019;
 • wynik testu z języka angielskiego przeprowadzonego na etapie rekrutacji;
 • ocena z zachowania z poprzedniego roku szkolnego, jednak nie niższa niż dobra;
 • dotychczasowe osiągnięcia ucznia w zakresie wysokich lokat w konkursach; branżowych i przedmiotowych, reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, praca na rzecz wolontariatu oraz inna aktywność społeczna;
 • rozmowa kwalifikacyjna z Komisją Rekrutacyjną;

Każdy kandydat może uzyskać max. 34 punkty, na które składają się:

 • średnia ocen z 3 przedmiotów zawodowych: 
      średnia 5,5 i wyższa- 6 punktów
      średnia 4,5 i wyższa- 5 punktów
      średnia 3,5 i wyższa- 4 punkty
 • ocena z języka angielskiego, wynik testu z języka angielskiego

    ocena celująca – 6 punktów
    ocena bardzo dobra – 5 punktów
    ocena dobra – 4 punkty

ocena z zachowania:
ocena wzorowa – 6 punktów
ocena bardzo dobra – 5 punktów
ocena dobra – 4 punkty

 • dotychczasowe osiągnięcia ucznia/ zaangażowanie w życie szkoły:

reprezentowanie szkoły w konkursach, olimpiadach, zawodach- 0-4 punkty
udział i organizacja imprez szkolnych- 0-4 punkty
działalność w organizacjach szkolnych i pozaszkolnych- 0-4 punkty

 • rozmowa kwalifikacyjna z Komisją Rekrutacyjną: 0-4 punkty

Informacje na temat uczniów zakwalifikowanych do projektu zostaną opublikowane do 10 października 2019 r. na stronie internetowej szkoły oraz na szkolnej tablicy ogłoszeń.

Od ogłoszonych wyników rekrutacji przewidziano procedurę odwoławczą: pisemne umotywowane odwołanie od decyzji Komisji uczeń pełnoletni lub rodzic/opiekun prawny ucznia powinien złożyć do dyrektora szkoły w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia listy osób przyjętych do projektu. Dyrektor po zasięgnięciu opinii Komisji Rekrutacyjnej odpowiada pisemnie wnoszącemu w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania pisma. Decyzja dyrektora i Komisji jest ostateczna.