Wyniki rekrutacji do programu ERASMUS +

Drodzy Uczniowie!

Komisja Rekrutacyjna wybrała 32 osoby zakwalifikowane do programu ERASMUS+. Lista zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa znajduje się na tablicy informacyjnej na parterze szkoły oraz przy wejściu do sekretariatu.

Od ogłoszonych wyników rekrutacji przewidziano procedurę odwoławczą: pisemne umotywowane odwołanie od decyzji Komisji uczeń pełnoletni lub rodzic/opiekun prawny ucznia powinien złożyć do dyrektora szkoły w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia listy osób przyjętych do projektu. Dyrektor po zasięgnięciu opinii Komisji Rekrutacyjnej odpowiada pisemnie wnoszącemu w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania pisma. Decyzja dyrektora i Komisji jest ostateczna.

 

UWAGA UCZNIOWIE ZAKWALIFIKOWANIE – 4 listopada 2019 r. o godz. 16.30 obowiązkowe spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów niepełnoletnich oraz uczniów pełnoletnich (obecni mogą być także rodzice). Podczas spotkania zostaną przekazane wstępne najważniejsze kwestie organizacyjne, a także zostaną podpisane umowy z I grupą, która na praktyki wyjedzie w lutym 2020 r.

Projekt „Dualne kształcenie w europejskim wymiarze” realizowany w ramach Akcji 1
w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w roku 2019-2020 z Narodowej Agencji Programu Erasmus+.
2019-1-PL01-KA102-063183. Projekt sfinansowano ze środków Unii Europejskiej.