Informacja na temat badań dla kandydatów

Badania profilaktyczne dla kandydatów do Technikum nr 1 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 prowadzące kształcenie zawodowe (zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego) będą odbywać się w Zespole Szkół nr 1 w dniach: 12 – 13. 07. 2021r.

Badania profilaktyczne są obowiązkowe dla wszystkich kandydatów. O konkretnych godzinach i terminach dla poszczególnych kandydatów będziemy informować drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Dodatkowo w Technikum nr 1 zawód technik pojazdów samochodowych oraz w Branżowej Szkole I stopnia nr 1 zawód mechanik pojazdów samochodowych kandydaci uczestniczą w tym samym dniu w badaniach o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczania lub orzeczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021. do godz. 15.00. (pobierz wzór oświadczenia dla rodzica:

Dokument należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać jego skan/czytelne zdjęcie na adres zs1@zs1haller.pl

Jeżeli rodzic złoży takie oświadczenie to będzie możliwość dostarczenia orzeczenia lekarskiego najpóźniej 24 września 2021 r. Niedotrzymanie tego terminu jest jednoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której dziecko zostało przyjęte

Kandydaci Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 (młodociani pracownicy), którzy będą odbywać praktyczną naukę zawodu w zakładach prywatnych (u rzemieślników) będą kierowani na badania przez pracodawców w ramach podpisywanych umów.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00:

– zs1@zs1haller.pl
– 32 248 76 81
– osobiście w sekretariacie, ul. Hallera 6, Ruda Śląska.