Konkurs na hasło ekologiczne

Urząd Miasta Ruda Śląska zaprasza do udziału w konkursie pn. „Wymyśl hasło promujące segregację odpadów”

Regulamin konkursu „Wymyśl hasło promujące segregację odpadów”

I. Zasady ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Ruda Śląska z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy placu Jana Pawła II 6. Organizator ogłasza konkurs do publicznej wiadomości na profilu facebook.com https://www.facebook.com/rudaslaska/

Dane Organizatora Konkursu: Urząd Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II, 41-709 Ruda Śląska, NIP: 641-25-32-399, REGON: 000515840

2. Fundatorem nagród w konkursie jest Urząd Miasta Ruda Śląska.

3. Właścicielem fanpage’a jest organizator.

4. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez organizatora konkursu
w zakresie niezbędnym do jego przeprowadzenia zgodnie z regulaminem konkursu tj. w celu wyłonienia zwycięzców, przekazania nagród, ogłoszenia listy zwycięzców, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

II. Warunki uczestnictwa

1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o niniejszy regulamin.

3. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Rudy Śląskiej bez względu na wiek.

4. Zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać na adres media@ruda-sl.pl
W mailu należy podać: imię i nazwisko autora, telefon kontaktowy oraz propozycję hasła związanego z segregacją odpadów.

5. Użytkownik może przesłać maksymalnie trzy zgłoszenia w konkursie.

6. Zaproponowane hasło musi być krótkie i promować segregację odpadów.

7. Czas przesyłania propozycji hasła: od 20.09.2021 r. od godz. 11:00 do 30.09.2021 r. do godz. 15:00.

8. Przesyłając hasło do konkursu i akceptując jego regulamin, uczestnik konkursu oświadcza, że:

– posiada pełne, niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe do zaproponowanego hasła,

– wyraża zgodę na użycie hasła na gadżecie promocyjnym, czyli ekologicznej torbie jutowej.

– wyraża zgodę na rozpowszechnianie hasła na stronie www.rudaslaska.pl oraz na profilu Facebook, w innych miejskich mediach społecznościowych.

III. Wybór zwycięzców

1. Wyboru hasła dokona powołana przez organizatora komisja konkursowa. Prace zostaną ocenione według następujących kryteriów: pomysłowość, oryginalność, interpretacja tematu, spełnienie wymogów formalnych.

2. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu, z podaniem imienia i nazwiska osoby, której hasło będzie wykorzystane na ekologicznej torbie, zostanie opublikowane nie później niż 15.10.2021 r.na fanpage’u: https://www.facebook.com/rudaslaska/

3. Autor hasła zostanie nagrodzony kartą podarunkową do parku wodnego w Rudzie Śląskiej oraz  zestawem gadżetów.

4. Nagrody nie ulegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.

5. Laureat zostanie powiadomiony o wygranej drogą mailową lub telefoniczną.

6. Odbiór nagrody nastąpi w siedzibie organizatora w dniu ustalonym przez organizatora.

10. Uczestnik, który zostanie zwycięzcą konkursu, wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska w poście informującym o wynikach konkursu na fanpage’u: https://www.facebook.com/rudaslaska/

IV. Postanowienia końcowe

1. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

2. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane w terminie 14 dni od zaistnienia podstawy reklamacji.

3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje organizator.

4. Organizator ma prawo do modyfikacji treści regulaminu, przy czym zmiany regulaminu nie mogą wpływać na prawa nabyte przez Uczestników.

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.