Ważne – Deklaracje do egzaminu czerwiec 2022

 Jednym z warunków ukończenia szkoły jest przystąpienie do egzaminu zawodowego lub egzaminu czeladniczego. Uczniowie, którzy będą zdawać egzamin zawodowy w czerwcu, organizowany przez OKE muszą do dnia 5 lutego 2022 złożyć deklarację u wychowawcy lub w sekretariacie szkoły.

Uczniowie będący młodocianymi pracownikami i zdający egzamin czeladniczy w CECHU muszą złożyć stosowne dokumenty za pośrednictwem pracodawcy w CECHU.

Deklaracja oraz wniosek przystąpienia do egzaminu są dostępne na stronie szkoły:

– jeżeli przystępujesz do egzaminu zawodowego w OKE musisz złożyć deklarację zał. nr 1

– Jeżeli przystępujesz do egzaminu czeladniczego w CECHU musisz złożyć wniosek nr 2

Bez złożenia dokumentacji uczeń nie zostanie zgłoszony do egzaminu a w związku z tym nie ukończy szkoły.