Rekrutacja 2022 – dla absolwentów Szkoły Podstawowej

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ SZKÓŁ

:: oferta Technikum nr 1     :: oferta Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1

REGULAMINY REKRUTACJI  NA W ROK SZKOLNY 2022/2023 –

Pobierz plik: Regulamin Technikum nr 1 rekrutacja 2022
Pobierz plik: Regulamin Branżowa Szkoła I St nr 1 rekrutacja 2022

Pobierz plik: Zasady przyznawania punktów za świadectwo

Nabór elektroniczny startuje 16 maja 2022 r. i odbywa się za pośrednictwem strony  slaskie.edu.com.pl

Zasady przeliczenia osiągnięć edukacyjnych na punkty w postępowaniu rekrutacyjnym dla absolwentów szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023 reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (LINK>>>)

Harmonogram rekrutacji
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r.,

 

T E R M I N Y   R E K R U T A C J I  ( technikum, branżowa szkoła I stopnia)

 

Od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r.  do godz. 15.00

– złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  wraz                 z dokumentami  ( podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/ prawnego opiekuna) termin uzupełniający – od 1 sierpnia 2022 r. do 3 sierpnia 2022 r.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie o szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Od  24 czerwca  2022 r. do 13 lipca 2022 r. do godz. 15.00

– uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły  podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty  oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje

– weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności, termin uzupełniający –  3 sierpnia 2022 r.

Do 19 lipca 2022 r.

– weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków  lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez prezydenta miasta wskazanych w oświadczeniach, termin uzupełniający  11 sierpnia 2022 r.

20  lipca 2022 r.

– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  ( tablica ogłoszeń w budynku szkoły), termin uzupełniający 12 sierpnia 2022 r.

 

UWAGA! W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu  oświaty listy z wynikami postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych  mogą być publikowane na stronie internetowej szkoły.

 

 Od 16 maja  2022 r. do 25 lipca 2022 r.

wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia   w danym zawodzie termin uzupełniający od 1 sierpnia 2022 r. do 17 sierpnia 2022 r.

 

Od 21 lipca 2022 r. do 28 lipca 2022 r. do godz. 15.00

– potwierdzenie woli przyjęcia  w postaci  przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, termin uzupełniający od 16 sierpnia 2022 r. do 18 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00

 

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiedniego zaświadczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje  o tym dyrektora szkoły w terminie do 26 lipca 2022 r. do godziny 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do   15 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym,  wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie składa się dyrektorowi szkoły , do której uczeń został przyjęty, nie później niż do  dnia 23 września 2022 r.

 

29 lipca 2022 r. do godz. 14.00

– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych   i kandydatów nieprzyjętych , termin uzupełniający 19 sierpnia 2022 r.

 

Listy przyjętych uczniów do Technikum nr 1 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 zostaną wywieszone w budynku szkoły na tablicy ogłoszeń oraz w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty listy   mogą być publikowane na stronie internetowej szkoły.

 

do 5  sierpnia  2022 r.

 

  – Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, termin uzupełniający 25 sierpnia 2022 r.

 

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

 – Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

 

–  Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

 Decyzję podjętą przez Dyrektora Szkoły uważa się za ostateczną

 

Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci do szkół w postępowaniu rekrutacyjnym w postępowaniu uzupełniającym  na rok szkolny 2022/2023, będą przyjmowani do tych szkół na podstawie decyzji Dyrektora Szkoły.