Rada uczniowska

W wyniku głosowania, które odbyło się w dniach 11-14 października 2021, wybrano przedstawicieli Rady Uczniowskiej na rok szkolny 2021/2022. Uczniowie ci są przedstawicielami całego Samorządu Uczniowskiego – tzn. każdego ucznia Zespołu Szkół nr 1.

Skład Rady Uczniowskiej 2021/22:

Przewodnicząca: Julia Gość klasa 3bT
Zastępca przewodniczącego: Alan Magiera klasa 3bT
Członkini rady: Katarzyna Kupidłowska 2bT
Członek rady: Oliwier Łętowski 3gB
Członkini rady: Martyna Marek 4aT
Członkini rady: Wiktoria Szklanny 4aT

Głosowało: 253 uczniów Oddano 18 głosów nieważnych. Opiekunem Rady Uczniowskiej w roku szkolnym 2021/22 została pani Katarzyna Finkbeiner.

KONTAKT Z RADĄ UCZNIOWSKĄ: su@zs1haller.pl

1. Sposoby przeprowadzania wyborów.
1.1. Głosowanie odbywa się w budynku szkoły.
1.2. Komisja Wyborcza sporządza listy uczniów uprawnionych do głosowania. Na podstawie tych list wydaje karty do głosowania. Odebranie karty uczeń potwierdza podpisem na liście.
1.3. Wyboru dokonuje się przez postawienie na karcie głosowania, przy nazwisku jednego kandydata znaczka „X”.
1.4. Głos jest nieważny, jeżeli karta do głosowania jest zniszczona, nieczytelna lub gdy głos jest oddany na więcej niż jednego kandydata.
1.5. Komisja Wyborcza zbiera karty do opieczętowanej urny.

2. Obliczanie głosów, ogłaszanie wyników.
2.1. Obliczenia głosów dokonuje komisja wyborcza bezpośrednio po zakończeniu głosowania.
2.2. Otwarcia urny dokonuje się w obecności wszystkich członków Komisji.
2.3. W pomieszczeniu, w którym Komisja liczy głosy, nie mogą przebywać osoby nie będące członkami Komisji.
2.4. Po obliczeniu głosów Komisja sporządza protokół, który jest dokumentem stanowiącym dowód przeprowadzenia wyborów i przedstawia go ogółowi uczniów po wyborach.
2.5. Po zakończeniu obliczania głosów i podpisaniu protokołu wyborów przez wszystkich członków Komisji Wyborczej, karty do głosowania są komisyjnie niszczone.

3. Członkami Rady SU zostaje wybranych siedmiu kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
3.1. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby głosów zwiększa się liczbę członków Rady SU.
3.2. Decyzję w tej sprawie podejmuje Komisja Wyborcza.

4. Przewodniczącego Samorządu Szkolnego wybierają członkowie w głosowaniu jawnym.