Rada uczniowska

Skład Rady Uczniowskiej w roku szkolmym 2020/21

Wiktoria Szklany
lIIaT - przewodniczący
Martyna Marek
IIIaT - I zastępca
Mateusz Łuniewski
IVaT - II zastępca
Paweł Skowronek
IVaT - II zastępca
Adrian Góra
2dBg
Julia Sakowska, Natalia Całus
3bB
Robert Balin, Kamil Bystryk
3aB

Regulamin wyborów do rady uczniowskiej

1. Sposoby przeprowadzania wyborów.
1.1. Głosowanie odbywa się w budynku szkoły.
1.2. Komisja Wyborcza sporządza listy uczniów uprawnionych do głosowania. Na podstawie tych list wydaje karty do głosowania. Odebranie karty uczeń potwierdza podpisem na liście.
1.3. Wyboru dokonuje się przez postawienie na karcie głosowania, przy nazwisku jednego kandydata znaczka „X”.
1.4. Głos jest nieważny, jeżeli karta do głosowania jest zniszczona, nieczytelna lub gdy głos jest oddany na więcej niż jednego kandydata.
1.5. Komisja Wyborcza zbiera karty do opieczętowanej urny.

2. Obliczanie głosów, ogłaszanie wyników.
2.1. Obliczenia głosów dokonuje komisja wyborcza bezpośrednio po zakończeniu głosowania.
2.2. Otwarcia urny dokonuje się w obecności wszystkich członków Komisji.
2.3. W pomieszczeniu, w którym Komisja liczy głosy, nie mogą przebywać osoby nie będące członkami Komisji.
2.4. Po obliczeniu głosów Komisja sporządza protokół, który jest dokumentem stanowiącym dowód przeprowadzenia wyborów i przedstawia go ogółowi uczniów po wyborach.
2.5. Po zakończeniu obliczania głosów i podpisaniu protokołu wyborów przez wszystkich członków Komisji Wyborczej, karty do głosowania są komisyjnie niszczone.

3. Członkami Rady SU zostaje wybranych siedmiu kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
3.1. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby głosów zwiększa się liczbę członków Rady SU.
3.2. Decyzję w tej sprawie podejmuje Komisja Wyborcza.

4. Przewodniczącego Samorządu Szkolnego wybierają członkowie w głosowaniu jawnym.

Opiekunowie rady uczniowskiej