Historia szkoły

Ważne daty

1870 W nowo wybudowanym budynku powstaje Gimnazjum Ogólnokształcące.

1890 Obok budynku głównego szkoły wybudowano warsztaty stolarsko-modelarskie. Obecnie jest to budynek, w którym mieszczą się sale przedmiotów zawodowych.

1936 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Rzemieślniczej w Nowym Bytomiu powołało do życia Prywatną Szkołę Rzemieślniczą, przejmując budynek szkolny po zlikwidowanym Gimnazjum Ogólnokształcącym. Była to szkoła z trzyletnim programem nauczania, finansowana w 54% przez województwo śląskie, w 31% przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Rzemieślniczej oraz w 15% przez opłaty uczniowskie. Ilość uczniów – 300. Kierunki kształcenia: elektromonter, ślusarz, kowal, hutnik. Szkoła tego typu była wówczas jedyną w obrębie Górnego Śląska.

1937 Przystąpiono do budowy warsztatów szkolnych kosztem 180 000 zł (bez wyposażenia).

1939-1945 Nowo powstałe warsztaty szkolne pod zarządem Huty ” Pokój ” prowadziły przyuczanie polskiej młodzieży w wąskich specjalnościach takich jak: tokarz, frezer, ślusarz. Budynek szkolny okupant przeznaczył na urząd zatrudnienia. Po wyzwoleniu rozpoczęto organizowanie normalnej nauki.

1945-1947 Powstaje trzyletnia Szkoła Przemysłowa Huty ” Pokój „. Specjalność: tokarz, ślusarz, elektromonter, stolarz. Władzą nadrzędną było nowo powstałe Kuratorium Okręgu Szkolnego Katowickiego.

1947-1954 Zostaje otwarte trzyletnie Gimnazjum Przemysłowe Huty „Pokój” (w miejsce Szkoły Przemysłowej).

1948-1950 Powstaje trzyletnie Liceum Przemysłowe Huty „Pokój” dla absolwentów gimnazjum i szkoły przemysłowej. Specjalności: mechaniczna, hutnicza, elektryczna.

1948-1953 Technikum dla pracowników po siedmiu klasach, względnie szkole zawodowej. Specjalność: mechaniczna, hutnicza.

01.09.1951 Powstaje Zasadnicza Szkoła Hutniczo-Metalowa Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego w Nowym Bytomiu.

01.09.1955 Zostaje otwarty internat przy Zasadniczej Szkole Zawodowej Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego w Nowym Bytomiu.

1954-1957 Powstaje dwuletnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla niepracujących po siedmiu klasach. Specjalność : ślusarz, tokarz, elektromonter, wielkopiecownik, walcownik stali. Szkoła powstała w miejsce Gimnazjum Przemysłowego.

20.09.1959 Przemianowanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Nowym Bytomiu na Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 1 w Rudzie Śląskiej.

1954-1956 Powstaje czteroletnie Technikum (młodzieżowe po siedmiu klasach) w miejsce zlikwidowanego Liceum Przemysłowego. Specjalność: mechaniczna, elektryczna, hutnicza. W 1956 roku częściowo zlikwidowane, a częściowo przeniesione do Bytomia.

1958 Otwarcie Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla pracujących.

1959-1961 Powstaje dwuletnia Zasadnicza Szkoła Budowlana Ochotniczych Hufców Pracy w zawodzie: murarz, tynkarz.

1962-1984 Trzyletnie Technikum Mechaniczne dla pracujących. Specjalność: mechaniczna, elektryczna.

01.09.1963 Zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia 27.07.1963r. otwiera się Technikum Mechaniczne w Rudzie Śląskiej.

15.10.1966 Rozpoczęto budowę sali gimnastycznej.

17.02.1966 Zostaje podpisana umowa o zakresie i formach opieki Huty Pokój nad szkołą i usług szkoły na rzecz zakładu pracy.

29.05.1968 Kuratorium Okręgu Szkolnego Katowickiego zarządza otwarcie istniejącego już wydziału dla pracujących przy Zasadniczej Szkole Zawodowej w Rudzie Śląskiej.

30.09.1968 Zasadnicza Szkoła zawodowa nr 1 została wyznaczona przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Katowickiego na szkołę ćwiczeń dla rocznych studiów pedagogicznych organizowanych dla nauczycieli szkół zawodowych przez Ośrodek Szkolenia Kursowego w Katowicach.

26.02.1969 Oddano da użytku salę gimnastyczną.

25.09.1969 Wydział dla Pracujących Zasadniczej Szkoły zawodowej w Rudzie Śląskiej otrzymuje nazwę: Wydział Zasadniczej Szkoły Zawodowej Dokształcającej przy Zasadniczej Szkole Zawodowej w Rudzie Śląskiej.

01.05.1970 Na podstawie Zarządzenia Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego Technikum Mechanicznemu nadano imię „Powstańców Śląskich”.

01.05.1970 Na podstawie Zarządzenia Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w Rudzie Śląskiej nadano imię „Powstańców Śląskich”.

01.09.1970 Otwarcie 4-letniej Średniej Szkoły Zawodowej Przygotowującej Robotników Kwalifikowanych na podbudowie programowej 8-klasowej szkoły podstawowej w zawodzie mechanik obróbki skrawaniem.

10.12.1971 Przekształcenie Średniej Szkoły Zawodowej Przygotowującej Robotników Wykwalifikowanych na Liceum Zawodowe.

01.09.1972 Na podstawie Zarządzenia Kuratora Okręgu szkolnego Katowickiego tworzy się zbiorczy zakład szkolny w Rudzie Śląskiej pod nazwą: Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Rudzie Śląskiej. W skład zbiorczego zakładu szkolnego wchodzą: Techniku Mechaniczne im. Powstańców Śląskich z Wydziałem dla Pracujących, Zasadnicza Szkoła Zawodowa z Wydziałem Dokształcającym im. Powstańców Śląskich, Liceum zawodowe.

01.09.1973 Kuratorium Okręgu Szkolnego Katowickiego ustala dla Liceum Zawodowego numer porządkowy „2”. Nazwa wymienionego Liceum otrzymuje brzmienie: „Liceum Zawodowe nr 2 w Rudzie Śląskiej”.

01.09.1977 Wydział Dokształcający Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Rudzie Śląskiej, przekształca się w oddziały Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Zespole Szkół zawodowych nr 1 w Rudzie Śląskiej. Organizuje się odrębne oddziały dla uczniów nie pracujących oraz młodocianych pracowników.

08.10.1993 Technikum Mechaniczne dla Pracujących wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 Rudzie Śląskiej otrzymuje nazwę: „Technikum Mechaniczne dla Dorosłych w Rudzie Śląskiej.

01.09.1994 Powstaje czteroletnie Liceum Zawodowe kształcące w zawodach: mechanik obróbki skrawaniem, mechanik pojazdów samochodowych

06.1998 Rozpoczęto generalny remont sali gimnastycznej.

03.1999 Oddano do użytku wyremontowaną salę gimnastyczną wraz z siłownią.

01.01.2000 W wyniku reorganizacji warsztaty szkolne zostają przejęte przez Centrum Kształcenia Praktycznego.

01.09.2002 W wyniku reformy oświaty szkoła zmienia nazwę na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej.

01.09.2004 Wprowadzono nowy zawód w technikum – technik usług fryzjerskich.

2005-2006 Remont głównego budynku szkoły – wymiana okien, drzwi wejściowych, ocieplenie budynku, nowe wejście.

23.12.2005 Technikum nr 1 otrzymało z Europejskiego Funduszu Społecznego nową pracownię komputerową oraz multimedialne centrum informacji.

23.02.2006 Podpisanie porozumienia z TOYOTA Motor Poland w zakresie programu T-TEP.

01.09.2007 Wprowadzono nowy zawód w technikum – technik pojazdów samochodowych.

05.01.2009 W szkole zainstalowano monitoring – 16 kamer w budynkach i na boisku.

20.12.2010 Do pracowni komputerowej nr 12 zakupiono 14 komputerów z systemem Windows 7 i Office’m 2010 (starter). Wszystkie komputery mają szerokopasmowy dostęp do internetu.

2009 – 2011 Szkoła bierze udział w projekcie unijnym „Zdaj maturę idź na studia”. Efektem udziału było doposażenie w pomoce dydaktyczne, w śród których znalazły się dwie tablice multimedialne. Tablice zostały zainstalowane w sali nr 3 i 10.

01.09.2012 Klasy pierwsze rozpoczęły kształcenie według nowej podstawy programowej dla kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego.

02.01.2014 Zinformatyzowano szkołę – doprowadzono bezprzewodowy internet do każdej klasy lekcyjnej. Rada Rodziców zakupiła 10 laptopów doposażając sale lekcyjne, aby od drugiego semestru można było wprowadzić dziennik elektroniczny.

24. 05. 2017 Organizacja I Konkursu Młodych Talentów YOUNG STYLIST, kolejne edycje w wymiarze wojewódzkim zorganizowano corocznie w latach 2018-2020.

01.09.2017 Klasy pierwsze rozpoczęły kształcenie według nowej podstawy programowej dla kształcenia zawodowego.

czerwiec 2019 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych rozpoczyna realizację projektu „Dualne kształcenie w europejskim wymiarze” w ramach programu ERASMUS+. 32 uczniów wraz z opiekunami – nauczycielami szkoły, realizuje dwutygodniowe praktyki zawodowe w Portugalii (Lizbona).

01.09.2019 Pierwszy rok reformy edukacji, w ramach której Zasadnicze Szkoły Zawodowe a w ich miejsce powołano Branżowe Szkoły I Stopnia. Uczniowie rozpoczynają naukę według nowej podstawy programowej dla kształcenia zawodowego, nauka w Technikum (dla absolwentów szkoły podstawowej) trwać będzie 5 lat. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 zmienia swoją nazwę na Zespół Szkół nr 1.

styczeń 2020 Szkoła przystępuje do projektu „Nowoczesne szkoły dla zawodów przyszłości w Rudzie Śląskiej”. Został on dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego. Dzięki niemu osiem pracowni do nauki zawodu w czterech rudzkich zespołach szkół przejdzie metamorfozę. Zostaną one kompleksowo zmodernizowane oraz wyposażone w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie. Miasto Ruda Śląska otrzymało na ten cel 1,5 mln zł unijnej dotacji. Zespół Szkół nr 1 dzięki udziałowi w projekcie otrzymał wyposażenie pracowni rysunku technicznego (m. in. 16 nowoczesnych komputerów, ploter drukujący, tablica interaktywna) oraz pracowni elektrotechniki i elektroniki pojazdów samochodowych (m. in. nowoczesne panele dydaktyczne, urządzenia pomiarowe, narzędzia, testery i in.).

wrzesień 2020 Szkoła przystępuje do projektu  „Nowoczesna kadra – przedsiębiorczy uczeń w Rudzie Śląskiej” , którego celem jest doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli/nauczycielek zawodu, wzmocnienie zdolności do zatrudnienia uczniów i uczennic ww. szkół dzięki organizacji doradztwa edukacyjno – zawodowego z jobcoachingiem, staży uczniowskich oraz kursów zawodowych umożliwiających podnoszenie umiejętności, kompetencji i uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych.

27. 09. 2021 Uroczystość poświęcenia i wprowadzenia nowego sztandaru.

 

 

Dyrektorzy

inż. Tadeusz Nowak (1936 - 1936) pierwszy dyrektor 3-letniej Prywatnej Szkoły Rzemieślniczej

Tadeusz Karcz (1939 - 1939)

inż. Faustyn Krahl (1945 - 1952) dyrektor Szkoły Przemysłowej huty "Pokój" (od 1952r. dyrektor Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach)

Florian Fleming (1952 - 1956) dyrektor Technikum

Stefan Wilkosz (1952 - 1963) dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej, potem kierownik warsztatów szkolnych

inż. Mieczysław Czyż (1963 - 1991) najdłużej pełnił funkcję dyrektora tutejszego zespołu. W okresie jego kadencji przeprowadzono pierwszą modernizację szkoły: założono centralne ogrzewanie, wybudowano salę gimnastyczną i budynek biblioteki. W1970r. Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa otrzymały imię Powstańców Śląskich. W technikum prowadzono przez wiele lat atrakcyjną wówczas specjalność: aparatura kontrolno-pomiarowa i mechaniczna automatyka przemysłowa. Pod koniec kadencji dyr. Czyż uzyskał zgodę na utworzenie Technikum Mechanicznego na podbudowie ZSZ.

mgr inż. Barbara Pokucińska (1991 - 1996) zapoczątkowała remont i unowocześnienie pomieszczeń szkolnych (sekretariat, pokój nauczycielski, biblioteka). W czasie jej kadencji w sali nr 12 powstała w obecnym kształcie pracownia komputerowa. W 1994r. wprowadziła nowy kierunek kształcenia w Liceum Zawodowym - mechanik pojazdów samochodowych. Pani Pokucińska nadal pracuje w naszej szkole jako nauczyciel przedmiotów zawodowych i matematyki.

mgr Leszek Krzyżanowski (1996 - 2007) przeprowadził gruntowną modernizację sali gimnastycznej, sal lekcyjnych, małej architektury na placu szkolnym. W czasie jego kadencji został przeprowadzony remont kapitalny całego budynku głównego szkoły. W 1998r. wprowadził nową specjalność w technikum: naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych. W 2004r. jako jeden z pierwszych w województwie śląskim otworzył atrakcyjny dla dziewcząt kierunek technik usług fryzjerskich. Największą zasługą dyrektora Krzyżanowskiego pozostanie doprowadzenie do podpisania porozumienia w zakresie programu Toyota Technical Education z koncernem samochodowym Toyota Motor Poland, które odbyło się 23 lutego 2006r.

mgr Anna Górska-Beuth (2007 - 2013) za kadencji Pani dyrektor zakupiono ze środków własnych 14 komputerów do pracowni komputerowej, nowy sprzęt nagłaśniający z bezprzewodowymi mikrofonami, poprowadzono internet do budynku przedmiotów zawodowych. Szkoła brała udział w projekcie unijnym "Zdaj maturę idź na studia" w ramach którego doposażono szkołę w dwie tablice multimedialne. W latach 2012-2013 w szkole przeprowadzono gruntowny remont budynków w ramach szkód górniczych.

mgr Robert Ślusarski (od 2013 - 2018) 

mgr Paweł Ciepliński (2018 - ) obecny dyrektor.