Egzaminy zawodowe – informacja dla zdających

Uwaga! Prosimy uczniów i absolwentów, który zdają egzamin zawodowy w sesji czerwiec – lipiec 2021 o zapoznanie się z informacją na temat dat, godzin i miejsc organizacji egzaminów.

DataGodzina rozpoczęcia egzaminuGodzina Zgłoszenia się do szkołySalaKwalifikacja
21 czerwiec 2021 część praktyczna13:0012 :3014MG.43
22 czerwiec część pisemna10:009:301MG.19
22 czerwiec część pisemna10:009:308MG.19
22 czerwiec część pisemna10:003aT – 9:15 3cB – 9:25 3aB – 9:35Sala gimnastycznaAU.20 MG.18 MG.24 TG.07
22 czerwiec część pisemna12:003aT – 11:20 3bB – 11:30 3cB – 11:4013AU.21 EE.05
22 czerwiec część pisemna14:0013:3014MG.43
26 czerwiec część praktyczna9:008:30ZabrzeMG.24

Prosimy aby uczniowie byli o wyznaczonych godzinach przed godziną rozpoczęcia danego egzaminu uwzględniając wytyczne COVID-19. W dniu egzaminu proszę nie zapomnieć o dowodzie osobistym, czarnym długopisie (najlepiej dwa), prosty kalkulator.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną należy pamiętać, że

  1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, inna osoba biorąca czynny udział w przeprowadzaniu egzaminu), bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19.
  2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych
  3. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
  4. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających
  5. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
  6. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową.
  7. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu)
  8. Konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.
  9. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

Szczegółowe wytyczne dla przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2021 r. są umieszczone na tablicy informacyjnej na korytarzu w budynku głównym oraz została wysłana wiadomość przez dziennik.